Център за разрешаване на спорове - лого

Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с провеждането на процедури по медиация по висящи съдебни дела в съдебните центрове по медиация, включително и подбора, статута и обучението на медиаторите към тези центрове, наричани по-долу „съдебните центрове“. (2) Наредбата урежда отношенията, свързани с: 1. подбора на медиаторите, вписването […]

Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с устройството и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация, наричани по-долу „съдебните центрове“, статута и задълженията на координатора на съдебния център, както и събирането на информация и координирането на дейността на центровете. Чл. 2. Целите на наредбата са създаване на […]

Закон за медиацията

ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Приложно поле Чл. 1. (1) (Предишен текст на […]

Сингапурска Конвенция на Организация на Обединените Нации за Международно уреждане на споразумения, произтичащи от медиация

Сингапурска Конвенция на Организация на Обединените Нации за Международно уреждане на споразумения, произтичащи от медиация Преамбюл   Страните по Конвенцията, Признаващи ползата от медиация за международната търговия като метод за уреждане на търговски спорове, в които страните по спора изискват трето лице или лица да им помогнат в опита им да разрешат спора по добронамерен […]

Европейски наръчник за законодателство в медиацията

Националните законодателства на 18 държави бяха на разположение на CEPEJ-GT-MED и формираха обхвата на проучванията, проведени за изготвяне на Наръчника. Наборът от тези 18 страни е следният: Австрия, Азербайджан, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция. Трябва да се отбележи обаче, че в повечето случаи са налице само основните закони за медиация или само съответните извлечения от кодексите, когато са предвидени. По този начин съществува възможност някои аспекти на медиацията да са регламентирани в други национални закони или изпълнителни актове и следователно да не са били включени в проучването.

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА