Център за разрешаване на спорове - лого

Сингапурска Конвенция на Организация на Обединените Нации за Международно уреждане на споразумения, произтичащи от медиация

Сингапурска Конвенция на Организация на Обединените Нации за Международно уреждане на споразумения, произтичащи от медиация

Преамбюл

 

Страните по Конвенцията,

Признаващи ползата от медиация за международната търговия като метод за

уреждане на търговски спорове, в които страните по спора изискват трето лице или

лица да им помогнат в опита им да разрешат спора по добронамерен начин,

Отбелязващи, че медиацията все повече се използва в международната и вътрешната търговска практика като алтернатива на съдебните спорове,

Имайки предвид, че ползването на медиация води до значителни облаги като например: намаляване на случаите, в които спор води до прекратяване на търговски отношения; улесняване на администрирането на международни транзакции между търговски страни; и подпомагане на спестяването при правораздаване от държави,

Убедени, че установяването на рамка за международно уреждане споразумения чрез медиация, която е приемлива за държави с различни правни, социални и икономически системи, би допринесла към развитието на хармонични международни икономически отношения,

Са се съгласили на следното:

С текстът на конвенцията може да се запознаете ТУК.

Конвенцията в оригинал може да бъде прочетена ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.