Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация

Повече за дейността

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Медиацията е алтернативен начин за разрешаване на спор. Медиацията е подходяща във всеки етап на конфликта. Никога не късно за медиация.

Това е начинът, при който в спокойна, дружелюбна и едновременно делова атмосфера може да бъде намерено решение на всеки спор.

Процедурата е неформална – няма строги изисквания за нейното стартиране, няма пречки за прекратяването й по всяко време. Всичко споделено остава поверително. Всяка от страните има възможност да се консултира със специалисти в областта на спора по всяко време.

Медиаторът е неутрален по отношение на резултата и безпристрастен по отношение на страните в спора. Обективно и същевременно с разбиране превежда страните през техните опасения и интереси.

Когато имате нужда да спестите време и средства, най-ефективният подход към проблема е медиация – ще се справите бързо, лесно и икономично.

Когато искате да бъдете изслушани – използвайте медиация.

Когато се налага да запазите бъдещите си отношения с другата страна по спора – медиацията е Вашият изход.

Ако държите да сте печеливши в конфликтна ситуация – медиацията е за Вас.

Ние сме Вашият избор, защото сме безпристрастни, обективни, разбиращи и имаме обща цел – да разрешим Вашия спор. Ще Ви помогнем да преодолеете разногласията и да продължите пътя си напред удовлетворени.

Нашите медиатори

Кога ние сме вашия избор?

Кога

Да ни потърсите?

Семейните отношения са основани на взаимно уважение, общи грижи за семейството, разбирателство и вярност. Когато уважението и разбирателството в отношенията липсват, когато няма доверие и подкрепа, когато сте решили да поемете в различни посоки – това е моментът, в който семейната медиация може да помогне. Тя е достъпната алтернатива на споровете и съдебното им разрешаване.

Каква

е ползата от семейната медиация?

Всяка раздяла е трудна и рядко съдът е решението, което очаквате. Чрез семейната медиация всички отношения, свързани с прекратяването на брак, могат да бъдат уредени в споразумение, а въпросите, касаещи личните и имуществените Ви отношения, отношенията с Вашите деца, могат да бъдат оформени в спогодба. Ние ще сътрудничим в изготвянето на споразумение, което да е взаимно удовлетворяващо и отразяващо интересите и на двете страни.

Какви

семейни спорове можем да разрешим?

Споровете в едно семейство са от различен характер и естество. Ние можем да Ви помогнем когато сте решили да прекратите Вашия брак/връзка с партньора, в личните отношения родител-дете, издръжката на ненавършилите пълнолетие деца, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузи и фамилното име. Ние можем да Ви помогнем да разрешите спор относно вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити по време на брака. Ние ще Ви помогнем да запазите баланса в бъдещото си общуване.

Защо

да изберете нас?

Защото семейната медиация е път. Този път е труден, изпълнен с много препятствия, с трудности, които изглеждат непреодолими. Но ние сме минавали безброй пъти по него. Знаем всеки завой, всяка пропаст, всеки търкулнат камък. Семейната медиация ще ви спести време, негативни емоции, средства. Ще запази уважението помежду Ви. Ще помогне на Вашите деца да преминат спокойно през тежкия период на Вашата раздяла.

Кога

да ни потърсите?

Търговската медиация е алтернативна, по-консенсусна форма за разрешаване на конфликти и спорове, която в много случаи е по-удачна в сравнение с разрешаването на конфликти чрез съдебни производства или арбитраж.

Медиацията позволява на страните да подновят диалога и да достигнат до реално разрешаване на спора посредством преговори, вместо да попадат в логическия капан на конфликта и конфронтацията, водещи винаги до печеливша и губеща страна. Медиацията се използва в сложните търговски спорове, където страните, опитвайки се да разрешат даден конфликт, искат, доколкото е възможно да запазят търговските си отношения.

Принципите, които спазваме при провеждането на търговска медиация са независимост, прозрачност, ефективност, законност, свобода.

В какви

спорове ще сме Ви полезни?

Процедурата за разрешаване на търговски спорове е доброволна. Търговците не са длъжни да участват. Медиаторът е безпристрастен и подпомага търговците в разрешаването на спорове помежду им, без да се стига до съд. Този процес се нарича „извънсъдебно решаване на спорове“. Обикновено протича по-бързо и е свързан с по-малко разходи, отколкото разглеждането на спора в съда.

Във всеки един етап, ако прецените, че случаят не може да бъде разрешен, можете да опитате да намерите решение на проблема и чрез други средства за правна защита. Медиацията е създадена, за да се улесни комуникацията между вас и вашите партньори. Център за разрешаване на спорове е с установени стандарти за качество по отношение на справедливостта, прозрачността, ефективността и достъпността.

Нашата работа улеснява процедурата по алтернативно разрешаване на спора, като предоставя възможност за помощ на страните през цялото време.

В какви

спорове ще сме Ви полезни?

Споровете в организация могат да бъдат разрешавани чрез медиация в случаите, касаещи възможността за преценка или т.нар. „оперативна самостоятелност“ при вземане на решения от страна на организацията. Във всички останали случаи, при които са налице законоустановени процедури за разрешаване на спор – при хипотезата „обвързана компетентност“, той задължително се разглежда от компетентните за това органи.

  • Спорове между организацията и гражданите, чиито права се засягат от актове и действия на организацията, за които не е предвидено разглеждането им от административен орган или съд.
  • Спорове между ръководството на организацията и ръководители на отдели/административни единици – при и по повод изпълнение на служебни задължения.
  • Спорове между ръководители на отдели/административни единици – в рамките на специфичната компетентност на съответните структури, в случаите на възможност за преценка при и по повод изпълнение на служебните им задължения.
  • Спорове между ръководители на отдели и служители от друга структурна единица на организацията – при и по повод изпълнение на служебни задължения.
  • Спорове между ръководители на отдели и техни служители – при и по повод изпълнение на служебни задължения, оценка на служителите, ползване на отпуск, гъвкавост на работно време, условия на работа, местоположение на работното място и други.
  • Спорове между служители от една структурна единица – всички ситуации, засягащи организацията и планирането на работния процес, работата в екип, ползване на почивки и отпуски, ползване на допълнителни непарични бонуси – карти за градски транспорт, за спортна дейност и други.
  • Спорове между служители от различни структурни единици, делящи едно работно пространство – всички ситуации, свързани с ежедневните потребности на всеки служител от подходящи условия за изпълняване на служебните си задължения – тишина, светлина, работещи устройства, конкретно място, време и място за почивка.

Връзка с нас

Адрес

София, ул. Антим I 79, офис 2

Телефон

+359 879 984 777

Имейл адрес

office@bgmediation.com