Център за разрешаване на спорове - лого

Правна рамка и други документи

Закон за медиацията

Наредба по чл.8 от Закона за медиацията

 

Уредба на медиацията в специални закони в България

Закон за защита на потребителите – чл.161н, чл.182, чл.184

Закон за авторското право и сродните му права – чл.40ж.

 

Уредба на медиацията в Европейския съюз

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

ДИРЕКТИВА 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове