Център за разрешаване на спорове - лого

Тарифа за таксите

I. Страните, които ползват услугите на Център за разрешаване на спорове, София заплащат посочените в Тарифата такси, които са крайни, в лева и за тях не се начислява ДДС.

Всички такси в Тарифата, с изключение на регистрационната се заплащат на астрономически час.

IIТАКСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ за разрешаване на спор – 80 лв. на час.

IIIТАКСИ ЗА МЕДИАЦИЯ

1. Таксите за провеждане на процедура по медиация, водена от медиатори при Центъра за разрешаване на спорове София, са:

1.1. Регистрационна такса  50 лв.

Регистрационната такса се заплаща, за да започне организирането на процедурата по медиация. Тя покрива първоначалната обработка и обмен на документи и свързването със страните.

1.2. Таксата за медиация при спорове с материален интерес, започната със заявление от едната страна, се формира както следва:

 • до 25 000 – 100 лв. на час за граждански спорове, 120лв. на час за търговски спорове,
 • от 26 000 до 50 000 лв. – 110 лв. на час за граждански спорове, 130 лв. на час за търговски спорове,
 • от 51 000 до 100 000 лв. – 120 лв. на час за граждански спорове, 140 лв. на час за търговски спорове,
 • над 101 000 лв. – 140 лв. на час + 1% от материалния интерес.

1.3. Таксата за медиация при спорове с материален интерес, започната със заявление заедно от двете страни се формира както следва:

 • до 25 000 – 90 лв. на час за граждански спорове, 110 лв. на час за търговски спорове,
 • от 26 000 до 50 000 лв. – 100 лв. на час за граждански спорове, 120 лв. на час за търговски спорове,
 • от 51 000 до 100 000 лв. – 110лв. на час за граждански спорове, 130 лв. на час за търговски спорове,
 • над 101 000 лв. – 130 лв. на час + 1% от материалния интерес.

1.4. Таксата за медиация при спорове :

 • без материален интерес,
 • при семейни спорове, свързани с лични отношения и издръжка,
 • при трудови спорове,
 • при потребителски спорове,
 • при административни спорове,
 • при спорове по ЗУЕС

е 100 лв. на час.

1.5. Таксите при спорове с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес,  при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.

Времева рамка

2.1. Таксите се заплащат предварително за 2 часа медиация.

2.2. В случай, че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече от 2 часа, медиаторът дава на страните преценка за това колко време още би било необходимо за завършване на медиацията. Медиацията продължава след заплащане на допълнителните часове.

Обхват на таксите

3.1. Таксите за медиация включват организирането и подготовката на медиацията, осигуряването на работно помещение и технически материали, провеждането на сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая.

3.2. Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието на втори медиатор.

Разходи

4.1. В случай, че е необходимо да се извършат разходи за медиацията, напр. за превод, транспорт и хотелско настаняване (в случай на провеждане на медиация в населено място, различно от седалището на центъра за медиация), наем на зала и други, тези разходи се одобряват и заплащат предварително от страните.

4.2. При провеждане на медиация в друго населено място времето за път и подготовка се таксува в размер на 30% от почасовата ставка за съответния вид медиация.

Разпределяне на таксите и разходите между страните

5.1. Посочените такси се отнасят общо за двете страни и се разпределят между страните поравно или съгласно договореност между тях. При необходимост, страните могат да получат съдействие от медиаторите за постигане на такава договореност.

5.2. Разходите се разпределят поравно между страните или се поемат от страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите.

Необвързаност със споразумението

6. Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му. При постигане на споразумение не се дължи допълнително възнаграждение. Изготвянето на споразумението е отделна от медиацията услуга.

Заплащане на таксите

7.1. Всички такси за медиация се заплащат предварително, най-малко 2 дни преди датата на съответно уговорената сесия по медиация.

7.2. Заплатените такси не подлежат на връщане след започване на първата сесия по медиация. В случай, че страна или страни, се откажат от провеждането на процедурата преди да е започнала първата сесия по медиация, таксата се връща, като се задържат 10% от нея за административни разходи.

Действие

8. Настоящата тарифа е в сила от 5 януари 2024 г.