Център за разрешаване на спорове - лого

Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с провеждането на процедури по медиация по висящи съдебни дела в съдебните центрове по медиация, включително и подбора, статута и обучението на медиаторите към тези центрове, наричани по-долу „съдебните центрове“.
(2) Наредбата урежда отношенията, свързани с:
1. подбора на медиаторите, вписването и отписването им от списъците към съдебните центрове;
2. обучението на медиаторите към съдебните центрове;
3. мандата и оценката на дейността на медиаторите към съдебните центрове;
4. организацията на провеждането на процедурите по медиация в съдебните центрове;
5. проверката на качеството на осъществяваните от медиаторите процедури по медиация в съдебните центрове;
6. заплащането на процедурите по медиация, провеждани в съдебните центрове, от страните, както и възнагражденията на медиаторите към съдебните центрове.

С текста на цялата Наредба може да се запознаете ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.