Център за разрешаване на спорове - лого

Наредба № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с устройството и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация, наричани по-долу „съдебните центрове“, статута и задълженията на координатора на съдебния център, както и събирането на информация и координирането на дейността на центровете.
Чл. 2. Целите на наредбата са създаване на структура на съдебните центрове, която позволява отчитане на специфичните нужди на всеки отделен център, както и гарантиране на високото качество на провежданите в центровете процедури по медиация.
Чл. 3. В съдебните центрове се провеждат процедури по медиация по висящи съдебни дела.
Чл. 4. Съдебните центрове осигуряват организацията и условията за провеждането на процедурите по медиация по висящи съдебни дела, като подпомагат, координират и контролират дейността на медиаторите съгласно наредбата по чл. 25 от Закона за медиацията.

С цялата Наредба може да се запознаете ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.