Център за разрешаване на спорове - лого

С какъв документ приключва медиацията и каква сила има той?

В по-големия брой случаи медиацията завършва със споразумение/спогодба/. Понякога спогодбата може да е частична и да отговаря на част от нуждите на преговарящите страни. Но дори и да решава част от спорните въпроси, този успех помага на страните да продължат нормалната комуникация помежду си.

Спогодбата може да бъде изготвена от медиатора, задължително с участието на страните, или от техните адвокати.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за медиацията, съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора. Писменото споразумение съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора, датата на която е започнала процедурата по медиация и подписите на страните.

В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения. В нея трябва да има пълна яснота за действията, които страните ще предприемат след приключване на медиацията. Когато е нужно, тези действия трябва да бъдат съпътствани от срокове, конкретни обстоятелства (суми, местоположения, ангажименти). Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата.

Трябва да се отбележи, че поради доброволния характер на процедурата и поради качеството на постигнатото съгласие, което отговаря на интересите на страните, процентът на спазване на постигнатите чрез медиация спогодби е много висок.   

Споразумението, което е само в писмена форма и няма нотариална заверка на подписите, или изрично одобрение на съда, представлява писмен договор и неговото изпълнение се урежда по общия ред, предвиден  по Закона за задълженията и договорите

Постигнатата в процедура по медиация спогодба  има изпълнителна сила, ако има нотариална заверка или е била заверена от съда, когато процедурата се извършва в рамките на съдебен процес и случаят е бил препратен от съда.

Също така, в случаите на проведена  медиация извън рамките на съдебен процес, в чл. 18, ал.1 от Закона за медиацията е предвидено, че споразумение постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната. Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.