Център за разрешаване на спорове - лого

Какво трябва да направя, за да започна процедура по медиация?

Съгласно чл.3 ал.1 от Закона за медиация, предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

Процедурата по медиация е доброволна

и зависи изцяло от волята на страните. Тя започва по съгласие на всички страни по спора и продължава докато това съгласие е налице.

Съгласно чл. 11 от Закона за медиацията, започването на процедурата по медиация става по инициатива на страните по спор. На практика това може да стане по предложение на едната страна, на двете страни, на съда или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

Възможно е съгласието за отнасяне на спор за разрешаване чрез медиация да бъде уговорено и като клауза от договор.

Предложението за започване на медиация може да бъде отправено до Център за медиация или до медиатор.  Съгласно чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите, за започване на процедура по медиация се подава предложение от едната или от двете страни по спора до медиатора/Център по медиация, което съдържа:

  1. имената на страните;
  2. адрес, телефон, факс;
  3. кратко описание на спора.

Това са необходимите и достатъчни елементи, като не е нужно спорът да бъде описван подробно.

Вие сами избирате медиатора, който да проведе медиацията.

Когато вече спорът е отнесен пред съда, процедура по медиация може да бъде започната по предложение на съда, както и на всяка една от страните по спора. В случай че е отправена от едната страна, другата страна трябва да заяви пред съда съгласието си да участва в процедура по медиация. В молбата за медиация до съда, освен посочените изискуеми реквизити, може да бъде включено искане за спиране на производството. За момента това е изискване на ГПК, което не е свързано изрично с процедурата по медиация, а касае неопределен брой случаи на спиране по общо съгласие на ищеца и ответника в гражданския процес.

Възможно е производството да не се спира, а само да бъде отложено и процедурата по медиация да се проведе в периода до следващото насрочено съдебно заседание.

Вашия случай може да заявите тук:

Заяви случай

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.