Център за разрешаване на спорове - лого

Какво се случва, ако аз избера един медиатор, а другата страна друг?

Всяка една от страните по спор може да се обърне към медиатор или център за медиация. За да започне процедурата по медиация е необходимо и втората страна по спора да се съгласи да участва. При заявяване на съгласие за провеждане на процедура по медиация и двете страни имат право да изберат медиатор, който да води процедурата. В много от центровете по медиация има практика процедурата да се води от двама медиатори и тази процедура е известна като ко-медиация. Няма пречка и всяка една от страните да посочи различен медиатор.

Ко-медиацията представлява провеждане на процедурата по медиация от екип от медиатори, обикновено двама. Законовата възможност за ко-медиация е предвидена в чл.12, ал.1 от Закона за медиацията, който гласи: “Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните.”

Ко – медиацията е приложима,  ако страните са пожелали това, или ако е предвидено в съответните правила за медиация на организацията, която предлага услугата. Понякога  това се налага поради характера на спора или при различия между спорещите страни – например  между страни от различни държави, националности, етноси, пол, религии и т.н. Много често ко-медиацията се използва с цел съчетаване на експертната компетентност на медиаторите – напр. юрист и специалист по предмета на спора (инженер, архитекти и т.н.), или юрист и психолог, юрист и икономист. Изключително подходящо е при семейни спорове, процедурата по медиация да се провежда от двама медиатори,  и отличната комбинация би била юрист и психолог, а по възможност и мъж и жена. Спецификата на този вид спорове изисква наистина добри познания в областта на психологията  и семейното право, а необходимостта от това да бъдат от различен пол медиаторите при семейна медиация е напълно рабираема. Ко-медиацията е подходяща и за превъзмогване на различията между страните, основани на всякакви признаци.

Най-важно при работа в ко-медиация страните да имат усещането, че медиаторите са един екип. Това, че едната страна е избрала един медиатор, а другата – друг, не означава, че всеки си има свой медиатор. По време на цялата процедура по медиация, двамата медиатори работят заедно, като един.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.