Център за разрешаване на спорове - лого

Как да сме сигурни в компетентността на медиатора?

В Закона за медиация е предвидено, че медиатор може да бъде само дееспособно лице, което не е осъждано за престъпления от общ характер, завършило е успешно курс на обучение за медиатор, не е лишено от право да упражнява професия или дейност с влязъл в сила акт,  и има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин. Медиаторът трябва да е вписан в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

Съгласно чл.13,ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите , Министърът на правосъдието създава и поддържа Единен регистър на медиаторите.  В Единния регистър на медиаторите се вписват името, единния граждански номер (личния номер на чужденец), гражданството, образованието, професията, допълнителната специализация в областта на медиацията, организацията, в която лицето е обучено, владеенето на чужди езици, адресът и телефонът за контакт и номерът на медиатора.

Този регистърът е публичен и и информацията от него се публикува в интернет страницата на Министерството на правосъдието.

За да проверите компетентността на даден медиатор е добре първо да се провери от коя организация е обучен той. В горецитираната наредба е предвидено, че обучение на медиатори могат да извършват организации – одобрени от министъра на правосъдието, които разполагат с необходимите специалисти, квалифицирани и в медиацията. Съгласно  чл. 11а на същата наредба, медиаторите могат периодично да усъвършенстват знанията си, като преминават допълнително теоретично и практическо обучение по специализирана медиация в рамките на 30 учебни часа.  Допълнителното обучение на медиаторите, приключва с изпит, който се провежда от комисия към организациите  като включва тест за проверка на придобитите знания и в симулирана процедура по медиация.

За всяка една квалификация, медиаторът би трябвало да притежава сертификат, който да удостоверява успешно преминало обучение.

Разбира се, най-сигурно би било, ако имате възможност да поискате допълнителна информация и референции за конкретния медиатор от клиенти, които са ползвали неговите услуги, както и отзиви от колеги.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.