Център за разрешаване на спорове - лого

Кой започва и кой участва

КОЙ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ МЕДИАЦИЯ?

 • Всяка от страните по спор може да се обърне към медиатор или център за медиация (обединение на медиатори). За да започне процедурата по медиация е необходимо и втората страна по спора да се съгласи да участва.
 • Предложение за разрешаване на спора може да направи и съда. В производството при развод съдът е длъжен да напъти страните към медиация.
 • От самите страни обаче зависи дали ще се съгласят да проведат медиация.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В МЕДИАЦИЯТА?

 • Обичайно медиация се провежда с участието на страните и един или двама медиатори. Участието на двама медиатори е честа практика и има за цел взаимно допълване на областите им на компетентност и подпомагане чрез разпределяне на функциите, за да се постигне като краен резултат по-голяма ефективност на медиацията.
 • Освен страните по спора, в медиацията могат да участват и техни адвокати и други консултанти и експерти, както и представители на страните – вместо или заедно с представляваната страна.
 • Участието на адвокат в медиацията не е задължително, но консултирането с адвокат често е препоръчително.
 • За да са сигурни, че интересите им са защитени страните могат да се консултират с адвокат преди или по време на медиацията или да участват заедно със своя съветник в процедурата.
 • Преди да подпишат споразумение, постигнато при медиация, е препоръчително страните да се допитат до адвокат.

КАКВА Е РОЛЯТА НА АДВОКАТА В МЕДИАЦИЯТА?

 • В медиацията адвокатът действа като консултант, който помага на клиента си да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.
 • Може да консултира клиента си преди медиацията, във всеки момент от нея, или  да участва в нея заедно с него.

За тази цел адвокатът:

 • Информира и съветва клиента си за правата му, силните и слаби страни на случая му.
 • Помага на клиента да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики.
 • Консултира го при преценка на вариантите за споразумение.
 • При приключване на медиацията адвокатът изготвя постигнатото споразумение.
 • След медиацията, в случай на висящо дело, адвокатът внася спогодбата за одобрение от съда.
 • Когато се наложи, адвокатът може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата. 
Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.