Център за разрешаване на спорове - лого

Какви са законовите изисквания, за да станете медиатор – 60 часа, теоретичен и практически изпит

КАКВИ СА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВАС, ЗА ДА СТАНЕТЕ МЕДИАТОР

Чл. 8 от Закона за медиацията.(Изм. – ДВ, бр. 86 от 2006 г.) „(1) Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. не е осъждано за престъпления от общ характер;

2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;

3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;  (не се прилага за граждани на държавите – членки на Европейския съюз, на другите държави на Европейското икономическо пространство и на Швейцария.)

5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.“

 КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБУЧЕНИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ГИ ПРОВЕЖДАТ

Необходимо е организацията да е одобрена от министъра на правосъдието. Списъкът на одобрените организации е публичен, обявен на сайта на Министерство на правосъдието

 Чл. 8. от Наредба № 2 от 15 март 2007 г. (по чл.8 от Закона за медиацията)

„Обучението на медиатори се провежда в рамките на минимум 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове.

Чл. 9. Теоретичната и практическата подготовка се провежда при спазване на минималните изисквания съгласно приложение № 2. (Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на техниките на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.)

Чл. 10. Обучението на медиатори приключва с изпит, който се провежда от комисия към съответната обучаваща организация и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

Чл. 11. На лицата, издържали изпита, се издава удостоверение за завършено обучение по медиация по образец съгласно приложение № 3.“

Обученията, организирани от Център за разрешаване на спорове, съответстват на закона и дават не само правоспособност, а и практически умения за разрешаване на конфликти, по най-високите международни стандарти.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.