Център за разрешаване на спорове - лого

Каква е силата на споразумението, постигнато в процедурата по медиация?

Когато постигнете споразумение в медиацията – каква ще бъде силата му и как ще бъде изпълнено?

Споразумението обвързва страните за това, за което са се договорили в него. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора казва чл.16 , ал.1 от Закона за медиацията.

Споразумението може да бъде устно и това е доказано в практиката, че най-силно обвързва страните. Това е така, защото :

  •  Често може да бъдат договорени действия или бездействия, които не могат да бъдат описани конкретно и подробно,
  •  Дадената дума има значение за всеки, който преговаря. Веднъж загубено доверие не се възстановява на никаква цена,
  •  Доброто споразумение „само се пази“.

Писменото споразумение е най-често срещаната форма. В него се записва точка по точка всичко, за което са се споразумели страните в процедурата по медиация. Такова споразумение, както и устното има силата на договор. Изпълнението на така сключено споразумение става по реда, по който се иска изпълнение на договор по Закона за задълженията и договорите с всички предвидени в него правни последици.

Когато формата на споразумението е писмена с нотариална заверка на подписите – за задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи, може да бъде поискано незабавно принудителното му изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във връзка с чл. 418 от ГПК).

В случаите, когато споразумението е устно, писмено или с нотариална заверка, но не е потвърдено от съд, то няма сила на присъдено нещо, и страните могат да започнат впоследствие съдебен или арбитражен процес във връзка със същия спор.

Въпреки това, страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като са го договорили сами и са преценили, че то отговаря на интересите им.

Ако искате споразумението да има сила на пресъдено нещо, като тази на съдебната спогодба, законът осигурява такава възможност. В чл. 18 от Закона за медиацията е предвиден ред за придаване на изпълнителна сила на споразумението. Ако не противоречи на добрите нрави и на закона, районен съд може да го одобри и то придобива силата на съдебна спогодба.

Трябва да се има предвид, че споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвал и в процедурата.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.