Център за разрешаване на спорове - лого

Как протича и завършва

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ?

 • Провеждане на първа среща по медиация

Обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора/ медиаторите и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните. По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

 • Провеждане на последващи срещи, ако е необходимо

Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

 • Отделни срещи между медиатора и всяка от страните, при необходимост

В отделните срещи всяка страна обсъжда с медиатора силните страни и слабостите си по случая, интересите си, възможните разрешения и информация, която счита за поверителна. Информацията, споделена по време на отделните срещи, остава поверителна.

 • Приключване на медиацията

Преди подписването на споразумение страните обикновено отново се събират в обща среща с медиатора, на която се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

 • Споразумение (спогодба)

След приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна (спогодба).

КАКВО ПРАВИ И КАКВО НЕ ПРАВИ МЕДИАТОРЪТ?

Медиаторът помага на страните като:

 • Улеснява диалога между страните чрез уменията си за насочване на разговора и превръщането му в ефективно общуване. Помага на страните да намалят напрежението и да разговарят спокойно по важните въпроси.
 • Осигурява на страните неутрална и професионална подкрепа за изясняване на спорните въпроси и исканията
 • Съдейства на страните да определят и степенуват интересите си, да преценят евентуалните ползи и загуби, и да намерят общи интереси.
 • Помага да се разгледа проблемът от друга гледна точка и да се намерят повече и по-добри възможни разрешения.

Медиаторът се въздържа от следните действия:

 • Не взема решение по спора вместо страните. Той не преценява правните основания  по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен.
 • Не взема страна
 • Не дава правни съвети и становища по спора.
 • Не говори с други без изрично разрешение на страните за проведените при медиацията разговори.

КАК ПРИКЛЮЧВА МЕДИАЦИЯТА?

 • Обичайният и желан завършек на медиацията е постигането на споразумение между страните – по всички или само по някои от спорните въпроси.
 • В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
 • Медиацията може да приключи и без споразумение.

Дори когато не бъде постигнато споразумение, фактите показват самостоятелните плюсове от проведената медиация – подобрена комуникация между страните, по-голяма яснота по това какви точно са проблемните въпроси, какви са нуждите на всяка от страните и какви са вариантите за решение. След проведена медиация без постигнато споразумение, нерядко се случва страните сами в по-късен момент да постигнат договореност и да уредят отношенията си.

КАКВИ СА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПОСТИГНАТО ПРИ МЕДИАЦИЯ?

 • Споразумението обвързва страните за това, за което са се договорили в него.
 • Споразумението няма сила на пресъдено нещо, и страните могат да започнат впоследствие съдебен или арбитражен процес във връзка със същия спор.
 • Въпреки това, страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като са го договорили сами и са преценили, че то отговаря на интересите им.
 • В случай, че е необходимо, споразумението може да бъдеизпълнено принудително, след като:

–          бъде потвърдено от съд или арбитраж. Това може да стане както когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен процес – чрез включването на споразумението в съдебна или арбитражна спогодба, така и чрез започване на съдебен или арбитражен процес специално за включването му в съдебна или арбитражна спогодба.

–          бъде направена нотариална заверка на подписите – когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение, чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист (чл. 417, т.3, във вр. с чл. 418 от ГПК).

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.