Център за разрешаване на спорове - лого

Как да се впишете като медиатор в Единния регистър на медиаторите?

Как да се впишете в единния регистър на медиаторите?

След като получите удостоверението си за успешно завършено обучение за медиатори, за да бъдете вписани в Единния регистър на медиаторите, е необходимо да подадете заявление за вписване, което можете да изтеглите и от сайта на Министерство на правосъдието като приложите към него следните документи:

1.  Удостоверение за успешно завършен курс на обучение за медиатор;

2. Документ за съдимост, когато лицето не е български гражданин;

3. Декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

5. Документ за платена държавна такса – в размер на 20лв., платени по сметка на Министерство на правосъдието:

БНБ – ЦУ, BIC: BNBG BGSD,    IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01

Подаването на документи става в деловодството на Министерство на правосъдието, на адрес: гр. София 1040, ул. „Славянска” № 1 или по пощата до същия адрес – с отбелязването „За Единен регистър на медиаторите”.

  • За всякакви справки и информация в Единния регистър на медиаторите, адресът и телефона за контакт са: София, ул. „Аксаков“ № 5

тел. 02/92 37 345

тел. 02 / 92 37 301

Имате възможност да се възползвате от възможността  да подадете заявлението за вписване в Единния регистър на медиаторите и електронно, чрез Централизирания електронен портал за медиация . 

Преди да започнете електронно заявяване е необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.