Център за разрешаване на спорове - лого

Може ли в процедура по медиация при развод да участва и детето?

При отговора на този въпрос е много важно да бъде изяснена целта на процедурата по медиация. Чрез медиация се решават спорове и конфликти, които са възникнали между две и повече страни. Основни участници в процедурата са страните, които са в конфликт, евентуално  техните адвокати и медиатора.

В чл. 15, ал.1 от Закона за закрила на детето е предвидено, във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.  В алинея втора на същия член се казва, че когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира.

В Закона за медиация не е регламентирано участие на деца в процедурата по медиация.  Трябва да се има предвид, че това е процедура по извънсъдебно решаване на спорове и тя не е нито административна, нито съдебна. Медиацията е способ, чрез който в най-голяма степен се изследват интересите на страните по спора и се търсят най-добрите варианти за решение. Когато става въпрос за решаване на спор, относно родителски права е много важно да отчитаме факта, че се решава уреждането на едни силно лични и много трайни отношения. В много от случаите родителите не отчитат, че въвличайки децата в своите спорове могат да им нанесат сериозни емоционални травми. Всеки случай на семейна медиация е силно индивидуален и би следвало много внимателно да се изследва и прецени необходимостта от участие на дете в процедурата.

Необходимостта от участието на детето в административното или съдебното производство е предпоставка за по-доброто съдебно решение. Могат да се изяснят важни обстоятелства и факти, които да променят хода на съдебното дело, а и не бива да пренебрегва фактът, че решение се взима не от родителите, а от страна , непознаваща детето и неговите конкретни интереси. При извънсъдебните процедури, в спомената хипотеза, логично участието на детето не е необходимо – решенията се взимат от родителите, а последвалият контрол е в ръцете на съда и други административни органи.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.