Център за разрешаване на спорове - лого

Подходяща ли е медиацията при спорове между физически лица, в случай че няма подписани договори?

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за медиацията, предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.  

Много често, спорове възникват когато е налице неизпълнение на договорено нещо. В практиката се е наложило мнението, че когато няма писмен договор между страните, това означава, че няма такъв. В Закона за задълженията и договорите и както и други специални закони, посочват кои са договорите, за които е необходима писмената и друга специална форма. Това означава, че в общия случай, договор има винаги, когато общата воля на страните е да постигнат определен договорен резултат.

Медиацията е изключително подходяща в случаи, когато няма изрично подписан договор. Тя е процедура, при която участниците в нея могат да говорят и изясняват своите позиции и интереси в напълно неформална и защитена среда. Това, което прави медиаторът  е само да подпомага страните в процеса на намиране на решение, което най-изгодно и приемливо за тях. По този начин има възможност да бъдат изяснени всички нужди, потребности, пречки и възможности във връзка с изпълнението на конкретно задължение. Процедурата е неформална и поверителна. Не се изискват представянето на формални доказателства, както в съдебния процес. В рамките на процедурата по медиация е възможно да бъдат установени и изследвани всички обстоятелства, които касаят съответния спор. За  разлика от съдебната процедура, където се установява само факта на неизпълнение, в медиацията се изследват и причините защо някой не изпълнява. Освен това, в процедурата по медиация се генерират множество варианти, чрез които едно задължение да бъде изпълнено, изследвайки множество алтернативи.

Медиацията е подходяща тогава, когато за страните е важно да запазят своите отношения и да решат бързо, възникналия между тях спор.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.