Център за разрешаване на спорове - лого

Какво мога да направя, ако разбера, че медиаторът не е безпристрастен по време на процедурата по медиация?

Един от основните принципи в процедурата по медиация е безпристрастност.  Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните – чл.6 от Закона за медиация.

Съгласно чл. 30 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите, медиаторът приема да посредничи между страните по спора, при условие че може да запази своята безпристрастност. По време на процедурата той не следва да проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата по медиация. В същата наредба се казва, че при представянето си на страните медиаторът разкрива обстоятелствата, които могат да доведат до конфликт на интереси. При така създадената нормативна уредба, безпристрастността на медиатора следва да бъде едно от най-важните условия за нормалното протичане на процедурата по медиация.

В чл.9, ал.1 от Закона за медиацията е предвидено, че медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора, които са предвидени в горецитираната наредба. В алинея втора на този член е предвидено, че медиаторът приема да води процедурата само ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност. При започване на процедурата по медиация Медиаторът е длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, включително и когато медиаторът е лице:1. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;2. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора – предмет на медиацията;3. което е било представител или пълномощник на страна по спора – предмет на медиацията;4. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност /чл. 13, ал.2 от Закона за медиацията/. Медиаторът подписва декларации за безпристрастност, в които посочва и тези обстоятелствата за всяка процедура, за която е определен, и ги предоставя на страните по спора /чл.13, ал.3 от Закона за медиацията/.

Ако въпреки всички гаранции за безпристрастност, представени от медиатора, Вие имате усещането, че той не е безпристрастен, можете да поискате спиране на процедурата по медиация и да замените този медиатор с друг. Не е задължително да представяте доказателства за това, както и да сочите някакви необорими доводи. В този случай, процедурата само се спира до ангажирането на друг медиатор, и след като и двете страни постигнете съгласие по отношение на новоизбрания медиатор, процедурата по медиация може да продължи.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.