Център за разрешаване на спорове - лого

Имам проблем с чуждестранен клиент. Може ли такъв спор да се реши с медиация?

През 2008 година беше приета Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, която цели да улесни достъпа до алтернативно разрешаване на спорове и да насърчи приятелското уреждане на спорове посредством насърчаване използването на медиация и осигуряване на балансирано съотношение между медиацията и съдебното производство.

В член 2 на тази директивата е дефинирано, че трансграничен спор е налице, когато към момента на началото на медиацията поне една от страните е с местоживеене или обичайно местопребиваване в държава-членка, различна от тази на която и да е от другите страни. Когато в Директивата се говори за трансгранични случаи, то във всеки такъв случай се има предвид, че е налице международен елемент. Директивата за медиацията се отнася само за споровете по граждански и търговски въпроси. Изтъкнатите тук принципи на трансграничната медиация обаче са целесъобразни и приложими и при други сфери, напр. семейни въпроси, трудовоправни въпроси, строителни въпроси, наследствени въпроси, съседски въпроси и всички спорове, при които е възможна и целесъобразна медиацията.

На първо място, в член 1 от Директивата е посочено, че нейната цел е „да насърчи приятелското уреждане на спорове посредством насърчаване използването на медиация и осигуряване на балансирано  съотношение между медиацията и съдебното производство ”.

В чл.3 на Закона за медиацията се казва, че предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са  презгранични. Щом Вашият клиент е чуждестранно лице, това означава, че спорът между вас е презграничен. Предизвикателствата, които стоят пред провеждането на медиация при презгранични спорове са следните:

  • По законодателството на коя от държавата ще се бъде проведена медиацията;
  • Как ще бъде избран медиатора/медиаторите;
  • Кое ще е мястото на провеждане на медиацията;
  • На какъв език ще се води процедурата и др.

Изборът на териториално право по което ще бъде водена процедурата има значение и за крайния акт – споразумението – неговата изпълнителна сила, давностните срокове и т.н.

Не са редки случаите и когато трансгранична медиация се провежда и онлайн, тъй като това улеснява организирането на срещите, както и спестява много време и средства.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.