Център за разрешаване на спорове - лого

Споразумение, постигнато в процедура по медиация – форма, съдържание и изпълнителна сила

Постигането на споразумение е възможна връхна точка в процедурата по медиация, но не е необходимо условие и на свой ред е едно от основанията за прекратяване на самата процедура, съгласно чл.15 от Закона за медиацията.

Форма и съдържание на споразумението

Относно формата и съдържанието закона е едновременно либерален и изчерпателен. С разпоредбата на чл.16 от Закона за медиацията на страните е гарантирана свободата сами да определят дали постигнатата спогодба да бъде устна, писмена или писмена с нотариална заверка на подписите на страните. Там е посочено и минимално изискуемото съдържанието на писмено оформените споразумения, в които е необходимо да бъдат записани датата и мястото на постигане на спогодбата, имената на страните и техните адреси, същността на постигнатото съгласие, името на медиатора или медиаторите, датата на започване на процедурата и подписите на страните. В спогодбата могат да бъдат инкорпорирани и отговорности на страните при неизпълнение на поетите задължения.

Изпълнителна сила

По отношение на придаването на изпълнителна сила на споразумението, то може да стане, както при липса, така и при наличие на висящо съдебно или арбитражно дело.

В първия случай, когато не се е стигнало до съд или арбитраж, това може да се случи, след като постигнатата по правен спор спогодба в процедура по медиация бъде одобрена от съда, за да придобие силата на съдебно решение. Изпълнителна сила може да се постигне и при писмено споразумение с нотариална заверка на подписите на страните по спора, което урежда задължения за плащане и предаване на заместими вещи. Такива вещи са например фиатните пари и ценните книги. Фиатните пари най-общо казано са паричните знаци, които са вътрешно платежно средство като банкнотите и монетите, издадени от банката, съгласно разпоредбата на чл.25, ал.2 от Закона за Българската народна банка. Ценните книги на свой ред биват чек, менителница, запис на заповед, акции, облигации и други. Интересно и важно уточнение е, че криптовалутите не са фиатни пари или годни заместими вещи, тъй като при тях липсва обективирането на стойността в банкноти или монети. Те не са материални предмети, а база данни от транзакции и не може да се извършва простото им предаване в рамките на гражданския и търговския оборот.

При посочената нотариално заверена писмена спогодба също може да се инициира така нареченото незабавно производство по чл.418, ал.1, във връзка с чл.417, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс за издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително производство пред държавен или частен съдебен изпълнител.

Във втория случай, при висящ процес пред съд или арбитраж, страните могат да представят пред органа постигнатата в медиацията спогодба за одобряването й, след което същата придобива силата на съдебно решение. Страните могат също така директно да изпълнят постигнатата спогодба без да искат или чакат одобряването й от съда или арбитража, което да обезсмисли изобщо съдебния или арбитражния процес, в резултат на което да се стигне до прекратяване на делото.

Във всички случаи, обаче, одобрената от съда спогодба, независимо дали е при наличие или липса на висящ съдебен спор, е приравнена на съдебно решение, има силата на присъдено нещо и създава права и задължения в отношенията между страните.

Ценността на споразумението

Ценното на споразумението, постигнато в процедура по медиация, е, че и двете страни имат предвидимост, тъй като сами са определели как да бъде решен спорът, при какви условия и срокове, с или без клаузи за неустойки, а и спестяват ценно време и пари, за разлика от арбитражно или съдебно производство, където крайното решение е на арбитър или на съдия, струва скъпо и може да продължи с години. Налице са и възможни благоприятни последици от медиацията – оттегляне на заведен иск, незабавно решаване на проблема, запазване и подобряване на отношенията между страните. Много често в медиацията страните могат да удовлетворят интересите на всяка една от тях, което в съдебните и арбитражните производства се случва рядко и е почти невъзможно, тъй като обикновено има губеща и печеливша страна. Като цяло медиацията е страхотен метод за разрешаване на спорове, който следва да бъде експлоатиран в много по-голяма степен!

Автор: Людмил Иванов *, съдебен помощник в Административен съд – Търговище

* Сертифициран медиатор от Център за разрешаване на спорове

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.