Център за разрешаване на спорове - лого

Обучения за сертифициране на медиатори – задължително съдържание

Обученията за сертифициране на медиатори имат свое задължително съдържание, което е предвидено в приложение №2 към чл.8*  от Наредба № 2 от 15 март 2007 г. За условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора,

В сила от 27.04.2007 г., Издадена от министъра на правосъдието :

 

ПРОГРАМА МИНИМУМ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Въведение в медиацията

 1. Понятие за конфликт. Правни способи за разрешаване на спора – съд, арбитраж, помирение и други.
 2. Понятие за спогодба – съдебна и извънсъдебна. Същност и правни последици.
 3. Понятие за медиация. Практическо приложение на медиацията като способ за разрешаване на спорове. Критерии за допустимост.
 4. Участници в процедурата по медиация. Правомощия на съда или на друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.
 5. Принципи на медиацията.
 6. Процедурни и етични правила при провеждане на медиация.

 

Процедура по медиация

 1. Откриване на процедурата по медиация. Избор на медиатор.
 2. Фази и етапи на процедурата по медиация.
 3. Роля и функции на медиатора. Методи за подобряване на комуникацията. Стратегии за справяне с проблемни ситуации.
 4. Спиране и прекратяване на процедурата.
 5. Споразумение. Съдържание на споразумението, действие.

 

Медиация по отделни видове спорове

 1. Сравнително-правен преглед на законодателството и практиката по приложение на медиацията.
 2. Специфика на процедурата по медиация при отделни видове спорове:
 • граждански спорове, включително спорове, свързани с права на потребителя,
 • административни спорове,
 • трудови спорове,
 • семейна медиация,
 • търговска (бизнес-) медиация,
 • медиация по наказателни дела и др.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Практическите умения се придобиват в реална и/или в симулативна среда и задължително включват индивидуални занимания и практически семинари в група за овладяване на техниките на медиация чрез игри, участие в поне 3 симулации и анализ.

* Чл. 8. Обучението на медиатори се провежда в рамките на минимум 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове.

Център за разрешаване на спорове предлага обучение за медиатори, което е доказало своето качество в продължение на повече от 10 години. Обучението, освен че  отговаря на нормативните изисквания, дава на участниците възможност за лична изява, много практика, споделяне на личен опит и създаване на трайни приятелства и професионални партньорства.

 

Повече за обучението може да прочетете ТУК.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.