Център за разрешаване на спорове - лого

Медиация в здравеопазването

Обучението по медиация в здравните заведения може да помогне за разрешаване на конфликти с клиенти на ранен етап и да предотврати преминаването към скъпи съдебни спорове.

В България моделът на здравния медиатор е въведен през 2001 г. от екипа на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”. Тогава пилотно се изпълнява проектът “Въвеждане на система от роми-медиатори – ефективен модел за подобряване достъпа на ромите до здравните и социалните служби” в кв. Изток на гр. Кюстендил.

Към настоящия момент съществува -Наредба № 1 от 19 август 2020 г. За изискванията за дейността на здравните медиатори, в която подробно са разписани дейностите, с които те са ангажирани пряко.  Основната роля на здравните медиатори е да посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи.

В същото време, от 2004г. има приет Закон за медиацията, където са дадени дефиниции за това какво е медиация и какво е медиатор. В Чл. 2. на този закон е написано, че медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Има и изрична нормативна уредба кои лица могат да бъдат медиатори и какви са изискванията за обучението на медиаторите.

Прилагайки принципите и етапите на процедурата по медиация могат да бъдат решавани всякакъв вид конфликти. Все по-приложима става медиацията при спорове, които възникват в областта на здравеопазването.

В НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020 е предвидено в Политика 2.8. “Осигуряване на качество и безопасността на медицинското обслужване”:

Мярка 2.8.4. „Обучение в областта на качеството и безопасността на медицинското обслужване, комуникацията пациент – медицински специалисти и управлението на конфликти;“

В проекта за НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2021 – 2030 е посочено:

„Изисква се ново отношение и нагласа в медицинските специалисти за създаване на ефективни партньорства както помежду им, така и с пациентите, с лечебното заведение, в което работят и с обществото като цяло. Безвъзвратно е остаряла идеята, че здравеопазването е само полагане на лекарски труд. В съвременните високотехнологични здравни системи намират място не само медицински специалисти, но и икономисти, юристи, информатици, статистици, психолози, специалисти по мениджмънт и др. Наличието на широк спектър от различни професии в системата създава потребност от екипен стил на мислене и действие на представителите на отделните професии.“

Обучение по медиация може да подготви здравните специалисти да управляват ефективно конфликта в днешната променяща се здравна система.

В статията „Mediation Training Enhances Conflict Management by Healthcare Personnel“ на Mileva Saulo, EdD, RNRobert J. Wagener, MDiv, MA, публикувана в The American Journal of Managed Care, April 2000, Volume 6, Issue 4 е посочено, че :

„Обучението по медиация значително повишава нивото на комфорт на здравните работници в конфликт и уменията се прехвърлят на работното място в здравеопазването. Обучението по медиация в здравните заведения може да помогне за разрешаване на конфликти с клиенти на ранен етап и да предотврати преминаването към скъпи съдебни спорове.“

В много държави по света се провеждат обучения по медиация за различни специалисти в сферата на здравеопазването.

Обучението по медиация учи мениджърите и здравните специалисти на уменията, от които се нуждаят за ефективно провеждане на потенциално конфронтационен разговор. Те се научават да насърчават открития диалог по сложни теми и да предприемат действия за намиране на взаимноизгодно решение във всяка конфликтна ситуация.

Медиацията за медицински и здравни специалисти е установен процес, който помага да се анализира проблемът, да се изследва основната загриженост и да се открият кои проблеми са симптоматични и кои са причинно -следствени. Това осигурява рамката за хората да достигнат до устойчиво решение.

Медиацията е способ, който помага при решаване на конфликти в сферата на  здравеопазването между:

  • лекари и пациенти,
  • персонал и членове на семейството,
  • членове на отделен екип,
  • служители и ръководство,
  • лекари и администратори,
  • спорове със застрахователи.

Медиацията е процес, в който, чрез използване на различни комуникативни и специални медиаторски техники, може да се достигне до взаимноизгодно решение за страните по спора. Запазват се отношенията. Всеки се чувства изслушан и разбран. Взимат се придвид интересите и нуждите на всяка една от спорещите страни.

По този начин се спестяват много ресурси: пари, време, хора. Подобрява се средата за работа и дава възможност за лесно преодоляване на стреса.

Автор: Албена Комитова

 

Повече за обученията на Център за разрешаване на спорове може да начучите ТУК.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.