Център за разрешаване на спорове - лого

Какво се случва с медиацията в Европа?, април 2017 г.

НАЙ-НОВОТО! Проект на доклад за прилагането на Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по граждански и търговски въпроси (2016/2066(INI)), 7 март 2017 г., Комитет по правни въпроси, докладчик: Костас Хризогонос

Препоръки

  • Държавите се призовават да положат усилия да предоставят на гражданите и юридическите лица подходяща и подробна информация за медиацията и да осигурят по-добро сътрудничество между юридическите професии за тази цел.
  • Комисията се призовава да оцени нуждата от общоевропейски стандарти за качество на медиаторските услуги, във формата на минимални стандарти,
  • Комисията се призовава да оцени нуждата да бъде въведено задължение на държавите-членки да създадат и поддържат национални регистри на проведените медиации,
  • Да се изиска от Комисията да направи подробно проучване на пречките пред свободното движение в рамките на съюза на чуждестранни споразумения, постигнати в медиация, и проучване на различни варианти за насърчаване на използването на медиацията.

Пълният текст на проекто-доклада можете да намерите ТУК.

Насоките и заключенията на ЕК от предходния доклад от август 2016 г. можете да видите ТУК.

Работна група за медиацията към CEPEJ (Европейска комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа) възобновява работа през 2017.

  • Да оцени въздействието на съществуващите Насоки на CEPEJ относно наказателната медиация (CEPEJ(2007)13), относно семейната и гражданската медиация (CEPEJ(2007)14), и относно алтернативите на съдебното производство между административните органи и частни лица (CEPEJ(2007)15), и да актуализира тези Насоки, ако е необходимо;
  • Да изготви допълнителни актове за прилагане на съществуващите Препоръки и Насоки;
  • Да допринесе за прилагането на съответни програми за сътрудничество.

Пълна информация за работата на комисията можете да видите ТУК.

Какво се случва с медиацията в България към април 2017 г. можете да видите ТУК.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.