Център за разрешаване на спорове - лого

Как адвокатът може да участва в процедурата по медиация?

Как адвокатът може да участва в процедурата по медиация?

Преди медиацията

Чрез подпомагане на страната при вземането на информирано решение, относно процедурата по медиация, преди нейното започване. Адвокатът насърчава страната да поеме отговорност за разрешаването на спора, позовавайки се на принципите на медиацията.

Адвокатът обяснява на страната естеството на процедурата по медиация, какво да очаква по време на медиацията, съответния закон, уреждащ процедурата по медиация, и как тази процедура е алтернатива, но не изключва съдебния процес. Адвокатът помага на страната да направи информиран избор на медиатор, въз основа на фактори като предмет на делото, биографията и опита на медиатора, и възможните такси. Адвокатът може да прегледа заедно със страната списъците и профилите на сертифицираните медиатори.

Адвокатът помага на страната да определи дали времето е фактор при избора на медиация. Например, адвокатът може да препоръча медиация в началото на делото, за да проучи възможностите за споразумение, преди позициите да се закрепят, или може да препоръча медиацията да бъде отложена до приключване на целия процес или на част от започнатото дело.

 По време на медиация

Както и преди да започне процедурата по медиация, адвокатът продължава да съветва страната относно материалния закон, който има отношение към случая, като помага на страната да разбере каква информация може да е важно да сподели или да научи по време на медиацията вариантите, които могат да бъдат налични, потенциалните последици на всяка опция и възможните резултати, които да се очакват, ако споразумението не бъде постигнато чрез медиация.

По време на процедурата по медиация, страните се насърчават да поемат отговорност за разрешаването на спора. Тази отговорност включва активно участие в дискусиите за решаване на проблеми с помощта на обучен неутрален медиатор. Ролята на адвоката е да подпомага страната в преговорите, като се има предвид несъстезателния характер на медиацията. Адвокатът ръководи страната в преговорите, като насърчава страната да изразява мисли и чувства, помага на страната да определи интересите си и помага да се събере необходимата информация, да генерира опции и да проучи последствията от медиацията.

Адвокатът може да подпомага страната чрез обсъждане на  споразумението, независимо дали самият адвокат присъства на сесиите по медиация или не. Адвокатът може да консултира и съветва страната преди и след срещите по медиация. Той може също така, да посъветва страната кога би било разумно да поиска прекъсване на медиацията,  за да се консултира с адвоката за допълнителна информация и съвет. В някои случаи, могат да се уговорят адвоката да бъде на разположение по телефона за консултация, докато се провежда медиацията.

Адвокатът ръководи правния процес за страната, докато се провежда медиацията, като държи страната информирана за важни дати, отговаря и подава необходимите пледоарии и изследва различните факти.

Изборът дали адвокатът ще присъства по време на срещите, както и степента на участие на адвоката, в крайна сметка принадлежи на страната. Страната прави своя избор след обсъждане с адвоката и съобразявайки се с неговия съвет. Тъй като успехът на процедурата по медиация зависи, наред с други неща, от това, че всяка страна взема информирани решения при разрешаването на спора, задачата на адвоката на този етап е да даде възможност на страната да вземе информирано решение по тези въпроси.

Пряко участие на адвоката

В случаите, когато няма специфични и от голямо значение взаимоотношения между страните, както и когато адвокатът има притеснения относно равнопоставеността на страните, адвокатът може да участва по-активно в медиацията(ите) от името на страната.

Прякото участие на адвоката може да варира от адвокат, който понякога допълва коментарите на страната, до адвокат, който говори от името на страната. Например, адвокатът може да обобщи основанията за завеждане на съдебен иск, да очертае въпроси, които трябва да бъдат решени, както и да определи целите на споразумението.

Има риск адвокатите да изземат главната роля на страните в преговорния процес и да превърнат процедурата по медиация в състезание на тези и позиции. По-малко вероятно е една страна да говори в медиация, ако вярва, че адвокатът ще направи това от нейно име. По същия начин е малко вероятно една страна да поеме лична отговорност за уреждането на спора, ако тя изцяло се е поставила в зависимост от адвоката, за да го уреди.

След медиация

Адвокатът подпомага страната, като прегледа съдържанието на споразумението /ако не е участвал в изготвянето му/, може да разясни някои аспекти,  както и да му придаде необходимата форма.

Адвокатът също така, помага на страната да завърши процеса, когато медиацията приключи, независимо дали медиацията е довела до пълно, частично или никакво споразумение. Ако е постигнато пълно или частично споразумение, адвокатите на двете страни могат да поискат споразумението да бъде одобрено от съда.

Ако не е постигнато споразумение или е постигнато само частично споразумение, адвокатът помага на страната да продължи процеса, който в крайна сметка ще разреши целия случай чрез съдебен процес или с по-нататъшни усилия за уреждане на спора.

Практиката сочи, че най-успешните процедури по медиация протичат, когато в тях участват адвокатите на страните.

*Заимствано от статия на Гита Равииндра, медиатор на Международния валутен фонд. Гита е била директор на отдела за услуги за разрешаване на спорове във Върховния съд на Вирджиния и е била доцент в Юридическия факултет на Университета в Ричмънд и Колежа на Уилям и Мери, преподавател по медиация.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.