Център за разрешаване на спорове - лого

Нотариално завереното споразумение, постигнато при семейна медиация, има ли силата на съдебно решение за развод?

Макар и нотариално заверено, споразумението при семейна медиация не притежава силата на съдебно решение. Съгласно чл. 51 от Семейния кодекс /СК/„(1) При развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното […]

Може ли в процедура по медиация при развод да участва и детето?

При отговора на този въпрос е много важно да бъде изяснена целта на процедурата по медиация. Чрез медиация се решават спорове и конфликти, които са възникнали между две и повече страни. Основни участници в процедурата са страните, които са в конфликт, евентуално  техните адвокати и медиатора. В чл. 15, ал.1 от Закона за закрила на […]