Център за разрешаване на спорове - лого

Може ли да се прилага медиация на работното място?

В член 3, алинея 1  на Закона за медиация са изброени споровете, които могат да бъдат предмет на медиация, и трудовите спорове са в кръга спорове, които могат да бъдат разрешавани чрез медиация. Често срещани са споровете, които възникват в работна среда. Техни източници могат да бъдат различието в интересите на ръководители и подчинени, борба […]

Може ли да се провежда процедура по медиация при трудови спорове?

Съществуването на трудови конфликти е напълно нормално и практически неизбежно. За дейността на търговеца, административния орган или нестопанската организация, способите за разрешаване на трудовите конфликти са от изключително значение. В практиката познаваме както индивидуални, така и колективни трудови спорове. Най-често индивидуалните трудови спорове между работник и служител се отнасят до уволнение, дисциплинарни нарушения и наказания. […]