Център за разрешаване на спорове - лого

Какво мога да направя, ако разбера, че медиаторът не е безпристрастен по време на процедурата по медиация?

Един от основните принципи в процедурата по медиация е безпристрастност.  Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните – чл.6 от Закона за медиация. Съгласно чл. 30 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване […]

Какво прави медиаторът, ако емоциите в спора ескалират?

  Често се случва по време на процедура по медиация емоциите да ескалират. Това е напълно нормално, защото страните по спора са натрупали достатъчно негативни чувства един към друг. Когато става въпрос за емоционално заредени ситуации, безопасността и доверието са от решаващо значение. Изключително важно е медиаторът да осигури една защитена и позитивна среда, в […]

Може ли медиаторът да дава предложение за решаване на спора?

Съгласно нормативната уредба, медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение./чл.2 ЗМ/. Чл. 10, ал.1 от Закона за медиацията изрично посочва, че медиаторът не може да дава правни съвети. Чл. 27 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията […]

С какъв документ приключва медиацията и каква сила има той?

В по-големия брой случаи медиацията завършва със споразумение/спогодба/. Понякога спогодбата може да е частична и да отговаря на част от нуждите на преговарящите страни. Но дори и да решава част от спорните въпроси, този успех помага на страните да продължат нормалната комуникация помежду си. Спогодбата може да бъде изготвена от медиатора, задължително с участието на […]

Кога медиаторът следва да откаже да провежда процедура по медиация?

Съгласно Закона за медиацията, медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора. Медиаторът приема да води процедурата само, ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност/чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗМ/. Само от тази разпоредба можем да изведем основните обстоятелства, при които […]

Колко време продължава една процедура по медиация?

В чл. 11, ал. 2 от Закона за медиацията определя, че за начало на процедурата по медиация се счита денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а когато липсва изрично съгласие – денят на първата среща на всички участници с медиатора. В чл.15, ал.1, т.6 от същия закон се казва, че […]

Подходяща ли е медиацията при спорове между физически лица, в случай че няма подписани договори?

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за медиацията, предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.   Много често, спорове възникват когато е налице неизпълнение на договорено нещо. В практиката се е наложило […]

Какво се случва, ако аз избера един медиатор, а другата страна друг?

Всяка една от страните по спор може да се обърне към медиатор или център за медиация. За да започне процедурата по медиация е необходимо и втората страна по спора да се съгласи да участва. При заявяване на съгласие за провеждане на процедура по медиация и двете страни имат право да изберат медиатор, който да води […]

Как да сме сигурни в компетентността на медиатора?

В Закона за медиация е предвидено, че медиатор може да бъде само дееспособно лице, което не е осъждано за престъпления от общ характер, завършило е успешно курс на обучение за медиатор, не е лишено от право да упражнява професия или дейност с влязъл в сила акт,  и има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в […]

Какви спорове са подходящи да бъдат решени чрез медиация?

Отчитайки основните предимства на медиацията, можем да направим анализ какви спорове биха били подходящи да бъдат решени чрез медиация. Като се има предвид основното предимство на процедурата –  икономичност, лесно стигаме до извода, че тя във всички случаи е подходяща, когато  е нужно да се спести време. Подходяща е, когато е необходимо е да се […]