Център за разрешаване на спорове - лого

Имам проблем с чуждестранен клиент. Може ли такъв спор да се реши с медиация?

През 2008 година беше приета Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, която цели да улесни достъпа до алтернативно разрешаване на спорове и да насърчи приятелското уреждане на спорове посредством насърчаване използването на медиация и осигуряване на балансирано съотношение […]

Ще мога ли да си взема парите от клиенти чрез медиация?

В чл. 3, ал. 1 от Закона за медиация е предвидено, че предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.  Тази уредба на практика дава възможност всички видове спорове, които могат да […]