Център за разрешаване на спорове - лого

Регламент за състезанието по медиация за студенти

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

1. КАНДИДАТСТВАНЕ

1.1. Университети
Един университет може да излъчи до 2 отбора по 3 души всеки, и 1 резервен отбор, който би бил одобрен при наличие на свободни места от квотите на други университети, незаети след изтичане на срока за кандидатстване.

1.2. Поредност на записване
Включването в списъка на участниците става по поредност на записване и при спазване на квотата от максимум 2 отбора по 3 души за университет, и евентуално по 1 резервен. След изтичане на срока за записване, незапълнените квоти на университети, които не са излъчили свой отбор, се предоставят на резервните отбори.

1.3. Кандидатстване по отбори
Кандидатства се в отбори по 3 души. Всеки участник в отбора избира роля, в която ще участва до края на състезанието: медиатор, клиент или адвокат. (Адвокатът и клиентът от отбора участват винаги заедно като екип в съответната медиация.)

Участниците в отбора заявяват кой ще участва в ролята на медиатор, адвокат и клиент към момента на подаване на заявлението за състезанието, като промяна в ролите вътре в отбора по изключение може да се заяви до 23 октомври.

1.4. Изисквания към участниците
Студенти от всички специалности могат да участват в състезанието по медиация. Не могат да кандидатстват такива, които са сертифицирани медиатори съгласно Закона за медиацията.

2. УСЛОВИЯ

Състезанието е безплатно за участниците.
При необходимост, участниците в състезанието, включително 1 треньор за университет, могат да заявят при нас ползване на нощувки на 31 октомври и 1 ноември при изпращането на заявката за участието си. В този случай, ще бъде осигурено настаняването в хотел Рамада Пловдив Тримонциум в двойни стаи или студиа за трима – според заявеното предпочитание и възможностите. Ние заявяваме и заплащаме нощувките на хотела.
По време на състезанието ще бъдат осигурени кафе-паузи и обяд.
Разходите за транспорт, нощувки извън осигурените от нас хотели, за храна извън времето на състезанието, или други лични, се поемат от участниците.

3. ОБУЧЕНИЕ ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО

Непосредствено преди състезанието на 1 ноември, преди обяд ще бъде проведено полудневно обучение за всички участници.

4. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИИТЕ

4.1. Цел на медиацията
Целта на всяка процедура по медиация е да бъде разрешен един спор, да бъде постигнато решение, което удовлетворява всички страни и което е резултат от собствените идеи и интереси на страните. Няма да се търси постигането на споразумение на всяка цена. Уменията на медиатор, адвокат и клиент – страна по спор ще бъдат оценявани съгласно зададените критерии основно според действията им, а не според резултата от тях (дали има или няма споразумение).

4.2. Роли
Участниците в състезанието ще участват в процедура по медиация в ролята на медиатор, адвокат и клиент – страна по спора.

Медиаторът ръководи процеса на медиация като помага на страните да разговарят по-лесно, насочва ги към важните за всяка страна въпроси и води дискусията към благоприятни за всички варианти без да се намесва в решенията на страните.

Адвокатите и клиентите водят преговорите по изгоден за тях начин, с целта да постигнат каквото желаят за себе си, като по възможност запазят изгодни за тях отношения и сътрудничество с другата страна.

4.3. Информация за казусите
Преди състезанието участниците ще получат общата информация по всеки от 3-те казуса за състезанието и ще имат възможност да се подготвят по нея. Индивидуалната поверителна информация за интересите и личните тайни на всяка страна ще бъде получена от участниците в деня на състезанието, при разпределянето на участниците по медиации.

Поверителната информация се разкрива по преценка на страните в хода на медиацията, но трябва да бъде съобразявана при изграждането на поведението по казуса.
Страните трябва да се придържат към зададената информация без сериозни импровизации. За такива могат да се отнемат точки.

4.4. Рундове на състезанието

Първи рунд – медиация с участниците от единия отбор от всеки университет. Всички медиации ще бъдат водени от двама медиатори с участието на две страни и двама адвокати. Медиаторите ще бъдат комбинирани от представители на различни отбори. Всеки адвокат и негов клиент са от отбора на един университет.

Втори/Финален рунд – медиация с участниците от другата половина отбори от всеки университет. Всички медиации ще бъдат водени от двама медиатори с участието на две страни и двама адвокати. Медиаторите ще бъдат комбинирани от представители на различни отбори. Всеки адвокат и негов клиент са от отбора на един университет.

Финален рунд
Медиатори са 8-те класирани като най-добри от всички участвали в Рунд 1, заедно с 8-те най-добри екипа адвокат/клиент. Общо 24 участника.

Като ко-медиатори в една медиация участват 2-ма медиатори от различни университети.
Адвокатът и клиентът като екип са от различен университет спрямо медиаторите.

4.5. Продължителност на медиациите
Една медиация е 75 минути – от които 5 организационни, 60 минути медиация и 10 минути обратна връзка.

5. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ

След Първи и Втори рунд се извършва оценяване и класиране на 8 медиатори, получили най-голям брой точки, и на 8-те екипа адвокат-клиент, получили най-голям брой точки в първите 2 казуса. Класират се общо 24 участника.

След Финалния рунд се излъчват победители в следните категории:
Медиатори – 3 медиатори – първо, второ и трето място,
Екипи адвокат-клиент – 3 екипа – първо, второ и трето място.
Отбори от университети – 3 отбора – първо, второ и трето място.

НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Медиаторът, екипът адвокат-клиент и отборът от университет, класирани на първо място, получават награда безплатно сертифициращо обучение по медиация.
Класираните на второ и трето място получават ваучер за 70% и 50% отстъпка от обучението за медиатори.

УДОСТОВЕРЕНИЯ
Всеки участник получава отличително удостоверение за участието си в състезанието.
Всеки университет, представен от свой отбор, получава отличително удостоверение за участие в състезанието.

6. ОЦЕНЯВАНЕ НА МЕДИАЦИИТЕ

6.1. Роля на съдиите
Всяка медиация се наблюдава от 2 съдии, които дават организационни насоки, обратна връзка и попълват оценка за представянето на медиаторите по зададените критерии. Оценката се извършва между медиациите и се предава на организационния екип, който извършва математическото изчисление на резултатите.

6.2. Гласуване от съдиите
– на една карта – за двамата ко-медиатори поотделно,
– на друга карта – за двойката адвокат-клиент – поотделно и заедно.

Оценяване при медиаторите:
4 категории:
– Управление на процеса на медиация,
– Комуникативни умения,
– Подпомагане на решението без намеса в съдържанието,
– Сътрудничество между медиаторите.

Оценяване при двойките адвокат-клиент:
4 категории:
– Преговорна стратегия,
– Дипломатично и балансирано отстояване на интереси
– Комуникативни умения
– Сътрудничеството между адвокат-клиент.

КРАЙ НА РЕГЛАМЕНТА
При въпроси или нужда от информация, свържете се с нас на sustezanie@bgmediation.com.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.