Център за разрешаване на спорове - лого

Развод с щастлив край – мисията на медиатора

Развод.  Раздяла…Тежки думи, които за много семейства  са свързани  с период на драми, неприятни преживявания, скандали, неразбирателство и неразбиране. Намесата на трети страни – роднини, приятели, съседи, доброжелатели – понякога още повече влошава ситуацията. Съпрузите трябва да уредят законосъобразно въпросите относно подялбата на общото им имущество, общ бизнес, семейно жилище, автомобил, парични средства… Това са въпроси, за чието решаване е нужно да проведат разговори и срещи, да имат трезва преценка и да проявят взаимно разбиране.

Как обаче да го сторят, ако  са намесени емоции, разочарования, обидни думи, понякога насилие… Ситуацията е още по-тежка, когато има дете, или деца, родени по време на брака, или фактическото съжителство.  Тогава съпрузите трябва да решат кой от двамата ще упражнява родителските права и какъв ще е режимът на лични контакти на другия родител с детето, каква ще бъде издръжката и много други въпроси, касаещи бъдещите им отношения.

Съпрузите при делото за развод, без значение дали той е по взаимно съгласие, или не,  сами могат да предложат на съда споразумение, уреждащо условията по развода, като заявят лично, че са постигнали съгласие по тях. Съгласно чл. 51 от Семейния кодекс /СК/, при развод по взаимно съгласие съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“. Ако съпрузите не се разберат по тези въпроси сами, то съдът ще го направи вместо тях.

Един тежък и труден развод може още повече да влоши положението и отношенията между страните. В такъв момент съпрузите имат нужда от подкрепа и помощ – от  близки, роднини, психолози.

Помощници  в този процес са и медиаторите. Те имат професионалните умения да помогнат на страните да постигнат споразумение, за да може да се излезе от тежката ситуация по-бързо и безболезнено.

Ето какво може да направи за Вас медиаторът при развод:

 1. Ще ви изслуша и разбере. Съдебната зала не е място за изслушване на лични истории, там не можете да си говорите спокойно, или емоционално, нито пък подходящо място за това би било общото семейно жилище, ако е свързано с лоши спомени. Нужно е страните да проведат разговорите си на място, което е неутрално и предразполагащо, където всеки може да каже на другия своята истина, своето разбиране, предложение и намерение.
 2.  Ще бъде търпелив, внимателен, толерантен. Ще ви задава въпроси, с които да ви подкрепи и да ви помогне да изясните за себе си и взаимно, какви са дълбоките причини за конфликта и какво всъщност наистина желаете да промените и решите.
 3. Ще бъде безпристрастен и неутрален по време на срещите и ще запази в тайна всички факти и обстоятелства, споделени по време на разговорите в медиация.
 4. Ще ви даде време да помислите, да се консултирате, да обсъдите въпросите си, с когото прецените, да останете насаме със себе си.
 5. Ще създаде безконфликтна среда, която предразполага и улеснява комуникацията и спокойното обмисляне на въпросите и решенията Ви.
 6. Ще ви помогне да осъзнаете своите интереси и най-вече тези на детето Ви.
 7. Ще Ви помогне да подобрите комуникацията помежду си. Не би било пресилено да кажем, че в процеса на медиация страните започват да общуват, научават се как да го правят, предвид новите им отношения. В процеса на общуването те започват сами да търсят и намират решения на проблемите си. Това общуване, намирането на допирни точки и интереси между страните по време на медиацията им дава увереност в собствените им възможности и желание да се справят с трудностите по общия им път в бъдеще, когато трябва да продължат да се разбират, да общуват и да постигат взаимни решения, свързани с детето им.
 8. Ще Ви помогне при обсъждането и решаването на въпросите относно издръжката, родителските права, личните контакти. Освен тези законоустановени въпроси, които трябва да бъдат решени при развод, медиаторът дава възможност в процеса на разговорите страните да обсъдят помежду си и всички други въпроси, които намират за важни, независимо от тяхното естество. Такива са например въпросите относно родителската отговорност, грижите за детето, съвместни решения за неговото бъдеще, начин на възпитание и отглеждане и образование, или по отношение на неговите специални потребности – болести, грижи, превантивни мерки и всички въпроси, касаещи здравето, благосъстоянието и интересите му.
 9. Ще насочи вниманието Ви към въпроси, които пропускате, или ще Ви помогне да се фокусирате върху решаването на неотложни въпроси, по които трябва спешно да бъдат взети мерки и предприети действия и не могат да бъдат отлагани докато тече делото за развод.
 10. Ще допринесе и спомогне страните да си изградят стратегия за съвместно преодоляване на конфликта.
 11. Ще Ви даде възможност, ако е налице изричното съгласие на двете страни, в процеса на медиация да участват неформално и трети лица, които нямат правен статут, но могат да бъдат чути и да помогнат, например баба, дядо, близки хора, партньорът на другата страна. Тяхната гледна точка понякога може да придаде друг нюанс на насрещните разбирания и позиции на страните,  да им помогне да погледнат по-различно на ситуацията и да способства за намиране на взаимно удовлетворяващо решение.
 12. Ще Ви информира относно необходимостта, за да постигнете законосъобразно споразумение да ползвате услугите на адвокати и да се запознаете с правните последици от своите решения. Страните в процедура по медиация имат предоставена пълната свобода сами да избират дали и в каква степен да се възползват от тази възможност.
 13. Ще подкрепи и насърчи страните по време на срещите си в медиация да обсъждат всички съображения, не само законови, които имат по делото за развод. Това, както и всички известни на тях подробности и факти, ще помогне на страните да разширят мирогледа си, да си изяснят много въпроси, да разберат гледната точка на другата страна. По този начин ще се повиши информираността на страните за насрещните им нужди, аргументи, основания, за човешките причини и обстоятелства, за бъдещите им планове.
 14. Може да изслуша всяка страна отделно и самостоятелно, като за целта проведе отделни срещи. На тези срещи, в поверителен разговор страната може да изрази свободно своите притеснения, съмнения и нужди, да отправи предложение, което чрез посредничеството на медиатора да бъде предадено на другата страна.
 15. Може да помогне на страните при записването, или сам да изготви съставеното от страните споразумение, ако бъде помолен за това. Това не освобождава страните от необходимостта да се консултират с адвокат относно законосъобразността му и последиците от него. Съставянето на споразумението от медиатор не означава, че то автоматично е придобило изпълнителна сила.
 16. Помага на страните сами да намерят и постигнат такова взаимно приемливо решение, което да ги удовлетворява, да бъде устойчиво в бъдещето и достатъчно гъвкаво, а същевременно такова, че да предотврати бъдещи съдебни спорове между бившите съпрузи.

Чрез медиацията и с помощта на медиаторите брачните партньори не само могат да постигнат решение на конкретния си спор и неговите измерения, но много повече.

Медиаторът и медиацията могат да помогнат за:

–              Избягване на назряващ семеен конфикт, чрез намиране на превантивни решения и поведения на страните, предотвратяващи по-сериозни спорове;

–              Успешно разрешаване на един семеен конфликт на ранен етап, още преди той да ескалира, или спорът да влезе в съдебната зала.

–              Повишаване самочувствието на страните, че при бъдещ семеен конфликт ще се изправят пред него по-спокойно и със знанието как да го преодоляват.

–              Избягване на дългите, тежки и тромави съдебни процедури по един развод, особено когато той не е по взаимно съгласие.

Доказано е, че споразуменията при развод, постигнати в процес на медиация са много ефективни  за решаване на конфликтите между страните и те ги намират за справедливи. Тези споразумения са резултат на взаимноприемливи решения, при които не се счита, че едната страна е „печелеща“, а другата „губеща“.

Страните се чувстват осъзнати, ангажирани и отговорни да ги изпълняват и са удовлетворени в по-голяма степен, отколкото би ги удовлетворило решение наложено им от друг, например съда. По този начин страните се чувстват уверени, че могат да преодолеят съвместно, правилно и във взаимен интерес и всички евентуални бъдещи спорове помежду и да си сътрудничат в дългосрочен план, особено по отношение на децата и техния интерес.

Как да започнете процедура по семейна медиация може да видите тук:

Заявление за медиация

автор: Милена Савова

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.