Център за разрешаване на спорове - лого

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията – обществени консултации

Медиацията да стане саморегулираща се професия и да се създаде Национална камара на медиаторите, която да бъде контролно – регулаторен орган на професионалното обединение, предвиждат изменения и допълнения на Закона за медиацията.
Проектозаконът е публикуван за предварително обсъждане от Министерството на правосъдието.

Органите на Националната камара е предвидено да са общо събрание, съвет на медиаторите, контролен съвет и дисциплинарна комисия. Камарата ще приема устав за устройството и дейността си, който да урежда и условията за членство на медиаторите, а
уставът ще се утвърждава от министъра на правосъдието.

Единната тарифа за таксите и минималните възнаграждения на медиаторите е разписано да се изготви в шестмесечен срок от влизането на закона в сила.

Изрично се регламентира, че медиаторът е лице, упражняващо свободна професия по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Повишават се изискванията към медиаторите, като едно от тях е да имат образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

Запазват се правата на вече вписаните медиатори в Единния регистър по медиация при Министерството на правосъдието, но за да упражняват професията, те трябва да се впишат и в Национална камара на медиаторите след нейното създаване.

Предвидено е как ще се организират и функционират центровете по медиация.

Урежда се дисциплинарното производство, в което ще участва представител на Камарата.

Повече можете да прочетете в законопроекта и мотивите към него:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията

Проект на мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията

Източник: Пресцентър на Министерство на правосъдието

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.