Център за разрешаване на спорове - лого

Как се става медиатор?

Кой може да бъде медиатор?

Да си медиатор е професия. И както за придобиване на всяка друга професия, има определени изисквания.

Общите изисквания, които Законът за медиацията поставя, са:

Български гражданин:

 • дееспособно лице – физическо лице, което е пълнолетно и не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано за престъпления от общ характер;
 • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 • завършило е успешно курс на обучение за медиатор.

Чужд гражданин:

Освен изброеното, да има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България. Изискването за разрешение не се прилага за граждани на държавите – членки на Европейския съюз, на другите държави на Европейското икономическо пространство и на Швейцария.

Според измененията на Закона за медиацията, които влизат в сила от 01.07.2024г., се предвижда образователен ценз за определена позиция на медиатора:

медиаторът към съдебен център по медиация може да бъде:

 • лице с юридическо образование;
 • да отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията /виж общите изисквания по- горе/;
 • и да е преминало допълнителен подбор и специализирано обучение по ред, определен в наредбата по чл. 25 от Закона.

Упражняването на тази професия във всички сфери на нашия живот е напълно възможно и силно препоръчително, предвид условията,  в които се налага да живеем днес. Изводът е: медиатор може да бъде ВСЕКИ ОТ НАС, независимо от образованието  – нито като вид, нито като степен. Изключение е предвидено единствено за онези медиатори, които работят в съдебните центрове по медиация.

Такива са нормативните условия за професията медиатор.

Практиката, от своя страна,  доказва, че добрите комуникативни умения, способността за концентрация и аналитичност са качества, които изключително подпомагат не само процеса на обучение, но и упражняването на тази професия. Способността на емпатия, разбиране и запазване на безпристрастност и неутралност високо се оценяват от страните в процеса на работа и водят до по- лесно, бързо и удовлетворяващо решение на спора.

Ако искате да се сдобиете с нова професия, Център за разрешаване на спорове предоставя тази възможност. Вижте тук.

Как се става медиатор?

През какви стъпки е нужно да се премине, за да се сдобием с професия медиатор?

В законовите изисквания по чл. 8 от Закона за медиацията е указано, че, ако искаме да сме медиатори, трябва да сме преминали успешно курс на обучение.

Наредба №2 от 15 март 2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията  за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етичните правила за поведение на медиатора урежда обучението и вписването на обучените медиатори.

Според нея курсът на обучение представлява минимум 60 учебни часа, разпределени в теоретична и практическа част. Практическата част следва да е поне половината /30/ от общия брой часове.

Член 10 от същата Наредба определя, че обучението приключва с изпит. Изпитът се състои от три части:

 • тест за проверка на придобитите знания;
 • участие в симулирана медиация;
 • и събеседване.

След успешно издържани три части на изпита и получено удостоверение за това, кандидатът за медиатор подава към Министерство на правосъдието заявление по образец /приложение № 4 в Наредбата/.

Освен заявлението се представят и:

 • фотокопие от лична карта;
 • удостоверение за успешно завършен курс по медиация;
 • свидетелство за съдимост;
 • документ за платена държавна такса.

На основание изброените документи, в 30- дневен срок от подаването им, министърът на правосъдието издава удостоверение с уникален номер на медиатора за вписването му в ЕРМ.

Заявлението може да бъде подадено и на електронен носител.

С това всички етапи за придобиване на професия медиатор са преминати.

В Център за разрешаване на спорове предоставяме обучение с най- високо качество. Добрата професионална реализация на обучените от нас медиатори ни дава основанието да вярваме в това.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.