Център за разрешаване на спорове - лого

Ако имате доверие в адвоката…

Знам, че всички Вие вярвате в ползата от преговорите, пред воденето на съдебни битки. Когато се заговори за медиация, адвокатите често казват, че това е част от практиката им.

Какво всъщност е медиация и каква е ролята на адвоката в нея?

В чл.2 от Закона за медиация е определено, че медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Основните принципи, на които е базирана процедурата са: доброволност, равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и поверителност.

За да е неутрален и безпристрастен адвокатът, означава да няма интерес към резултата и интересите на страните. Тук е уместно да зададем въпроса –кой клиент би се доверил на такъв адвокат?

В чл. 8, пак от Закона за медиацията, е определено, че медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

  1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
  2. завършило е успешно курс на обучение за медиатор;
  3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
  4. има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

Законът за медиация е приет през 2004г. и оттогава , този алтернативен способ за разрешаване на спорове търси своето място в българската правна система. За съжаление, липсата на адекватна държавна политика и неглижиране на този институт от университетите, медиацията все още не е достатъчно добре позната сред юристите, за да може да се използват всички нейни предимства.

Въпреки обстоятелството, че около 50% от медиаторите, вписани в Единния регистър на МП са адвокати или юрисконсулти, все още, за адвокатите ползването на медиация не е първи избор в тяхната практика. При разговори с колеги адвокати сме чували обяснението, че клиентите не се доверяват на тази процедура, тъй като е още непозната.

Моето лично мнение е,  че ако клиента има доверие на своя адвокат, би му се доверил за всяко едно действие, което му се предлага, за да защити максимално добре неговите интереси.

А необходим ли е адвокат в процедурата по медиация?

Със сигурност участието му ще гарантира защита на интересите в пълен обем, както и постигането на законосъобразно споразумение.

Няма официална статистика за продължителността на едно съдебно дело, но всеки, е чувал или изпитал лично колко време е това. Знаем каква е практиката на съдилищата /тяхната организация при насрочване на дела/ и колко време прекарваме в чакане пред съдебните зали. Може ли да имаме по-бърз резултат? Категорично  да! Винаги има възможност с нашия адвокат да проведем процедура по медиация. Статистиката през годините показва, че един спор чрез медиация се решава средно в две срещи от по два часа.

Безспорни са три факта:

  • Адвокатите не са медиатори, водейки преговори в интерес на своя клиент, защото те не са и не могат да бъдат неутрални и безпристрастни по отношение на клиента си и изхода на спора .
  • Адвокатите могат да упражняват медиаторска дейност, отделно от своята адвокатска практика.
  • Адвокатите са незаменим участник в процедурата по медиация, тъй като са гарант за законосъобразност на постигнатото споразумение и максимална защита интересите на своя клиент.

Адвокатите са безценен помощник и на страните и медиатора!

Готвят се изменения в нормативната база, чиято цел е да се стимулира ползването на медиация, като начин за по – бързо и по-добро разрешаване на спорове. В дискусиите, които се водят във връзка с това, централна тема е ролята на адвоката в процедурата, като гарант за законосъобразност, охрана на интересите и гарант за изпълнимост на сключеното споразумение.

Бъдещето е на алтернативните способи и те ще се развиват и усъвършенстват все повече, а ролята на адвоката в тях ще бъде все по-голяма.

 Автор: Албена Комитова

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Имате въпроси?

Свържете се с нас.

Опишете Вашия случай, както и въпросът, който Ви интересува и ние ще се свържем с Вас.