Правна уредба на медиацията в България и ЕС

Основни закони в България

Закон за медиацията

Наредба по чл.8 от Закона за медиацията

Уредба на медиацията в Гражданския процесуален кодекс

Граждански процесуален кодекс - разпоредби, които имат отношение към медиацията (чрез пряко посочване или косвено):

- чл. 78, ал.9 - относно връщане на 1/2 такса при постигане на спогодба;

- чл. 140, 145 - относно правомощията на съдията да "напъти" към медиация;

- чл.166 - относно възможността за медиатора да откажат да свидетелстват по дело, по което са били медиатори;

- чл. 229, ал.1, т.1 - относно възможността за спиране на делото по взаимно съгласие на страните - включително с цел да се проведе медиация;

- чл. 231, 232, 233, 234 - относно възможностите за прекратяване на делото в зависимост от резултата от медиацията – например чрез оттегляне или отказ от иска, представяне на съда на спогодба, постигната в резултат на процедура по медиация.

- чл. 321 - относно медиацията в производството по брачни дела - напътване, спиране, последици от медиацията;

- чл. 374 - относно медиацията в производството по търговски спорове - напътване;

- чл. 417, т.3 (във връзка с чл.410 и чл.418 от ГПК) - относно изпълнението на нотариално заверена спогодба (включително постигната в медиация) чрез искане за издаване на заповед за изпълнение, включително незабавно.

Уредба на медиацията в специални закони в България

Закон за защита на потребителите - чл.161н, чл.182, чл.184

Закон за авторското право и сродните му права - чл.40ж.

Уредба на медиацията в Европейския съюз

ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

ДИРЕКТИВА 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини