Севдалина Александрова

sa cv photo

Обучител, медиатор, адвокат

•    Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд, Център за разрешаване на спорове, Българска търговско-промишлена палата, и в международния панел на най-голямата организация за търговска медиация във Великобритания CEDR, UK.

•    Медиаторска практика в: спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, при строителство, при непозволено увреждане, семейни и административни спорове.
•    Специализация по търговска медиация в Suffolk Law School в Бостън и в Харвард (2006г.).
•    Международен експерт и автор на анализа на българското законодателство за медиацията в международния наръчник “EU Mediation Law and Practice” под редакцията на проф. Джузепе де Пало и Мари Тревор, Oxford University Press, 2012
•    Съ-автор в наръчник по трансгранична медиация, предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация в рамките на проекта "Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed)", финансиран от Европейската комисия, 2012, и в наръчника по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.
•    Експерт, участвал в създаването на центрове за медиация

- първият център за търговска медиация в София – при Българска търговско-промишлена палата, и в редица кампании за популяризиране на медиацията, (2005-2006г.),
- първият успешен съдебен център за спогодби и медиация към Софийски Районен съд, който беше признат за модел от Европейския парламент с негова Резолюция от 13 септември 2011 г. относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията (2011/2026(INI))
- международна експертна мисия за Развитие на служба за медиация при Националната служба за изпълнение, Тбилиси, Грузия, по програма TAIEX на Европейската комисия,
•    Учредител на Професионална асоциация на медиаторите в България и на Център за разрешаване на спорове.

Обучения
•    Сертифициран обучител по медиация (от 2006г.)
•    Номинирана от CEDR, UK за двугодишните награди за постижения в алтернативното разрешаване на спорове в категорията „Обучител в алтернативно разрешаване на спорове”. CEDR е най-престижната независима организация в областта на бизнес медиацията и обученията във Великобритания, която организира тези награди повече от 20-години.
•    Опит в подготовката и провеждането на практически обучения за възрастни, вкл. в разработването на практическата система за сертифициране на медиатори в България, изготвена от Проекта за реформа в търговското право на USAID (от 2005г.)
•    Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти (от 2006г.), вкл. обучения за:

- сертифициране на медиатори, участвала в обучението на повече от 1/3 от медиаторите в България,
- съдии в медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард) (2009, 2010, 2011),
- трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия, (2012),
- трансгранична медиация за съдии от 4 държави по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.
- надграждащи обучения за медиатори (2010, 2011),
- обучители, предназначено за медиатори (2009, 2012),
- преговори, при Българско училище за политика, (2011-2015)
- техники за разрешаване на конфликти за адвокати, частни съдебни изпълнители, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.

Правно консултиране и преговори
•    Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 2004г.)
•    Адвокатска практика, специализирана в сферата на: търговски сделки, корпоративно управление, продажба на предприятия, недвижими имоти, договорно право, организации с нестопанска цел, алтернативно разрешаване на спорове.
•    Опит в консултирането и провеждането на преговори в преддоговорни отношения и за разрешаването на спорове, главно по: търговски сделки, договори за услуги, договори за наем и продажба на недвижими имоти, между съдружници и съсобственици, при семейни и наследствени отношения и в отношения с администрацията.
•    Международен опит като корпоративно-правен консултант в екипа на „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” (2004), дългогодишен правен консултант на Фондация „Център за академични изследвания София” (2002-2010г.), както и при учредяването и търговската дейност на дружества с международно участие, и на договарянето на споразумения между тях и българските им партньори (2004-2010г.),
•    Специализация по Право на Германия, ZEDES-Германикум (1999-2001г.),
•    Индивидуален изследователски проект „Съвременни проблеми на арбитража в България” към фондация „Отворено общество” (2000-2001г.)
•    Съавтор в немско-българското издание „Продажбата на предприятие” с „Допустимост на продажбата на предприятия по българското право” (2004г.)
•    Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1998-2003г.)

Чужди езици
•    Английски
•    Немски.

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини