Албена Комитова

253077 10151201622759699 1889503792 n

Обучител, медиатор, адвокат

 • Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд, Професионална асоциация на медиаторите в България, Българска търговско-промишлена палата.
 • Медиаторска практика в: спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, при строителство, при непозволено увреждане, семейни и административни спорове.
 • Съ-автор в наръчник по трансгранична медиация, предназначен за медиатори, адвокати и съдии, за обучение по трансгранична медиация в рамките на проекта "Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed)", финансиран от Европейската комисия, 2012 и наръчник по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.
 • Експерт, участвал в създаването на центрове за медиация

 - първият успешен съдебен център за спогодби и медиация към Софийски Районен съд, който беше признат за модел от Европейския парламент с негова Резолюция от 13 септември 2011 г. относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията (2011/2026(INI))

 • Учредител на Професионална асоциация на медиаторите в България и Център за разрешаване на спорове.

Обучения

 • Сертифициран обучител по медиация (от 2009г.)
 • Опит в подготовката и провеждането на практически обучения за възрастни
 • Обучител в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликтиот 2009г., вкл. обучения за:

- сертифициране на медиатори, участвала в обучението на повече от 1/3 от медиаторите в България,
- съдии в медиаторски техники, търговска и семейна медиация (съвместно с преподавателски екип от Харвард) (2009, 2010, 2011),
- трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори, в международен екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове (EuroNetMed), финансиран от Европейската комисия (2012); - трансгранична медиация за съдии от 4 държави по проекта "Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация", финансиран от Европейската комисия (2014), изпълняван от Апелативен съд Крайова.
- надграждащи обучения за медиатори (2010, 2011),
- обучители, предназначено за медиатори (2009, 2012),
- преговори, при Българско училище за политика, (2011-2015)
- техники за разрешаване на конфликти за адвокати, частни съдебни изпълнители, администрация, мениджъри от всички нива, експерти в областта на човешките ресурси.

 • Сертифициран НЛП практик и НЛП мастър
 • Експерт, преминал Националната програма „Управленски умения” към Българско училище за политика.

Правно консултиране и преговори

 • Адвокат в Софийска адвокатска колегия
 • Адвокатска практика, специализирана в сферата на: спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за услуги, наемни и вещни отношения, семейни спорове, при непозволено увреждане.
 • Опит в консултирането и провеждането на преговори в преддоговорни отношения и за разрешаването на спорове, главно по: търговски сделки, договори за услуги, договори за наем и продажба на недвижими имоти, между съдружници и съсобственици, при семейни и наследствени отношения и в отношения с администрацията.
 • Магистърска степен по право, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Чужди езици

 • Италиански
 • Гръцки
 • Английски
 • Руски

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини