Насоки за страните

1. Начало

За да поискате започването на медиация е достатъчно да се свържете с нас по телефон или e-mail или директно да подадете заявление за медиация на e-mailа ни.

2. Свързване с другата страна

След получаването на заявлението за медиация, ние ще се свържем с другата страна (другите страни) по спора, за да й предадем поканата за доброволно разрешаване на спора чрез медиация, да й представим предимствата на участието в процедурата и да потърсим съгласието й за провеждане на медиация. Обикновено изпращаме на другата страна писмена покана със срок за отговор (в зависимост от случая  максимум до 10 дни), придружена с подаденото от вас заявление. Успоредно с писмената покана, се свързваме с другата страна и по телефон.

3. Съгласие на другата страна

Ако другата страна по спора също даде съгласието си да участва в медиация, се организира първата среща. Ако не се съгласи, процедурата не започва.

4. Организационни действия преди първата среща между страните и медиатора

• След съгласието на втората страна за участие в медиация, ще получите електронно писмо относно провеждането на първата среща - дата и място, кой ще участва.

• Преди срещата страните могат да бъдат поканени от Центъра да представят кратко становище по спора и евентуални съпровождащи документи в определен от него срок (обикновено 3 работни дни преди първата среща по медиация). Те имат за цел запознаването на медиатора със случая. Изпращащата страна изрично уточнява дали становището и документите са предназначени само за медиатора или за медиатора и другата страна.

5. Плащане

Преди провеждането на първата среща се извършва плащане за провеждането на медиацията – съгласно тарифата. Точната сума за плащане и начинът на плащане се уточняват предварително, така, че да могат да бъдат взети предвид особеностите на вашия случай, и да получите максимална предвидимост на разходите за процедурата. Таксите могат да се поделят между страните или да бъдат заплатени по уговорка между страните.

6. Начало на първата среща

В началото на първата среща се подписва споразумението за медиация, ако то не е подписано още в етапа на организирането й. С него медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на медиацията и определят условията за провеждането й.

7. Последващи срещи

• След всяка среща медиаторът и страните се уговарят за дата на следваща среща, ако е необходима такава.
• Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.

8. Приключване на процедурата по медиация

• Ако бъде постигната договореност, страните подписват спогодба. Медиаторът обикновено не съхранява подписаната от страните спогодба, нито има ангажимент да я представя в съда. Това е задължение на страните и адвокатите им.

• Независимо от резултата, с който приключва медиацията, медиаторът отразява датата и начина на приключването й, без подробности за съдържанието на спогодбата, в регистър на медиациите, който да удостоверява края на медиацията.

• Практика е след приключването на медиацията, независимо от резултата, страните и медиаторът да се чуят по телефон за проверка на евентуални промени в ситуацията – например, ако не е било постигнато споразумение - да се потърсят нови възможности за такова след преосмисляне от страните, а ако е било постигнато споразумение, да се обсъди напредъкът по изпълнението му.

Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини